fbpx

Kredyt hipoteczny Bank Millennium S.A.

Dzisiaj kolejny wpis z serii bankowej.

Tym razem przyjrzę się ofercie kredytu hipotecznego w banku Millennium– Jeden z najpopularniejszych produktów finansowych na rynku kredytów hipotecznych. Skąd wynika jego popularność? O tym przeczytacie w poniższym artykule.

Na wstępie chciałabym zaznaczyć, iż wpis nie jest sponsorowany. Cykl publikacji szczegółowo opisujący parametry banków ma za zadanie w przejrzysty sposób przybliżyć oferty. Szczegółowy opis oferty jest po to, gdyż zależy mi na podnoszeniu świadomości Klientów i nie popełniać powszechnych błędów.

Cel kredytowania

Bank akceptuje następujące cele kredytowania:

 • nabycie nieruchomości dom/mieszkanie rynek pierwotny/wtórny,
 • nabycie działki, domu letniskowego całorocznego,
 • remont,
 • spłatę innego kredytu mieszkaniowego udzielonego wnioskodawcy
 • adaptacja nieruchomości na cele mieszkaniowe
 • nabycie nieruchomości w drodze licytacji publicznej prowadzonej w postępowaniu sądowym, lub nieruchomości co do której został ujawniony wpis o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym, jeśli zabezpieczeniem Kredytu będzie inna nieruchomość,
 • refinansowanie udokumentowanych wydatków poniesionych
 • nabycie miejsca garażowego/ postojowego/ garażu/ komórki lokatorskiej, pod warunkiem wcześniejszego finansowania lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w tej samej miejscowości co wyżej wymieniony lokal
 • pożyczka hipoteczna na dowolny cel
Waluta kredytu

Kredyty mieszkaniowe w banku Millennium udzielane są w PLN 

Rodzaje uzyskiwanych dochodów

Umowa o pracę na czas nieokreślony – bank akceptuje umowy na czas nieokreślony jeśli trwa minimum 3 miesiące, dodatkowo musi być udokumentowany ogólny staż pracy nie tylko u bieżącego pracodawcy min. 6 m-cy. W przypadku występowania dodatków typu premie/prowizje trzeba wykazać, że występowały w przeszłości w miarę cyklicznie. Dodatki są akceptowane maksymalnie do wysokości 20% podstawy wynagrodzenia. Zatem osoby uzyskujące znaczną część dochodu poprzez składniki zmienne będą niestety miały niżej liczoną zdolność kredytową. Premie uznaniowe nie są akceptowane.

Umowa o pracę na czas określony- Ogólny staż pracy nie jest krótszy niż 6 mcy, staż pracy u obecnego pracodawcy trwa od co najmniej 3 mcy, termin wygaśnięcia umowy nie następuje wcześniej niż w ciągu 6 mcy, licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie informacji o kredycie. Dochód jest wyliczany dokładnie tak samo, jak w przypadku umowy na czas nieokreślony. Bank akceptuje promesę zatrudnienia, ale tylko w przypadku, gdy z jej treści będzie jednoznacznie wynikało, że obecny pracodawca przedłuży zatrudnienie. Nie ma miejsca na informacje typu “…przewidujemy zatrudnienie…” Jeśli umowa kończy się krócej niż 6 miesięcy w momencie analizy, trzeba przedstawić aneks do umowy o pracę wydłużający okres zatrudnienia do wymaganego minimum.

Emerytury, renty- jeżeli Wnioskodawca ma przyznaną emeryturę jako dochód bank przyjmuje wysokość emerytury na podstawie przedstawionej decyzji lub wpływu na konto. Zaakceptowane zostaną również renty, jednak tylko na czas nieokreślony.

Działalność gospodarcza –działalność musi trwać  min.12 mcy przed datą złożenia wniosku kredytowego (w przypadku gdy jest to jedyne źródło dochodu działalność powinna być prowadzona od min. 24 m-cy).  Dopuszczalny jest okres krótszy niż 12 mcy (min. 6 mcy) jeśli działalność jest kontynuacją zawartej wcześniej umowy o pracę bez względu na fakt czy odbywa się z dotychczasowym pracodawcą (całkowity staż pracy z dotychczasowym pracodawcą + działalność musi trwać minimum 24 miesiące). Szacowanie dochodu dla wniosku rejestrowanego przed 30 kwietnia- przyjmuje się średni dochód za rok ubiegły. Szacowanie dochodu dla wniosku rejestrowanego od 1 maja – analizuje się zmiany średnio miesięcznego dochodu roku bieżącego w stosunku do roku poprzedniego. Każdorazowo przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy PKD prowadzonego biznesu nie znajduje się na “czarnej liście”, czyli nie jest określane przez bank jako branża wysokiego ryzyka. Za branże podwyższonego ryzyka uznaje się w szczególności: działalność związaną z zakwaterowaniem (np. hotele), wyżywieniem (np. restauracje) rozrywką i sportem, turystyką, transportem masowym, pozaszkolną edukacją. Akceptowany dochód z działalności forma rozliczania się urzędem skarbowym – książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, pełna księgowość.

Umowa zlecenie, dzieło – Umowa  musi trwać od minimum 12 miesięcy z danym pracodawcą, dochód z 6 mcy (przy czym również nie są akceptowane przerwy między umowami w przypadku występowania więcej niż jednej umowy z danym pracodawcą)

Bank czasowo zawiesił możliwość akceptacji umowy zlecenie oraz o dzieło jako podstawy do wyliczenie zdolności kredytowej – jeżeli jest to jedyny dochód.

Najem – akceptowany w banku jako dochód – okres uzyskiwania min. 12 mcy. Dochód obliczany jako średnia miesięczna z dochodów uzyskanych w ostatnim i bieżącym roku podatkowym. Dochód z roku bieżącego wyliczony na podstawie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Ryczałt, dochód to 80% przychodu z aktualnej umowy, gdy najemca ponosi koszty eksploatacyjne nieruchomości (czynsz i opłaty za media). Dochód to 60% przychodu z aktualnej umowy, gdy najemca nie ponosi kosztów eksploatacyjnych. Do oceny zdolności jest przyjmowany % dochodów proporcjonalny do posiadanych udziałów przez wnioskodawcę. Bank jest w stanie przyjąć dochody z najmu jako jedyne źródło dochodu

 Umowa o pracę za granicą/ zagraniczna emerytura – bank akceptuje dochody otrzymywane za granicą- zasady trwania umowy analogicznie jak umowa o pracę, ale tylko w połączeniu z dochodami otrzymywanymi w Polsce.  Dochód w walucie obniżany jest do wysokości dochodu w PLN i dodatkowo jeszcze obniżany o 50% .

Dywidendy – akceptowane w banku jako dochód- wyliczane za okres 24M wstecz, branża musi być akceptowana przez Bank.

Diety/delegacje – Delegacje nie są akceptowane. W przypadku kierowców krajowych lub międzynarodowych akceptuje się diety (nie dotyczy zwrotu kosztów podróży) zastrzeżeniem, iż uzyskiwane są one od min.6 mcy, przyjmuje się średniomiesięczny dochód netto z tytułu diet z okresu ostatnich 6 mcy nie wyższy niż 700 zł.

Wiek kredytobiorcy

Zdecydowany plus – Millennium liczy, iż  maksymalny wiek kredytobiorcy to 75 lat, a minimalny to 20 lat. Uzyskanie takiej możliwości wymaga jednak odpowiedniej zdolności kredytowej, gdyż zgodnie z rekomendacją KNF banki powinny uwzględniać spadek dochodów po przekroczeniu wieku emerytalnego.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania to 35 lat w przypadku kredytu w przypadku kredytu hipotecznego. Przy pożyczce hipotecznej maksymalny okres kredytowania to 20 lat.

Kwota finansowania

W banku minimalna kwota kredytu hipotecznego to 20 000, 00 pln, nie ma maksymalnej kwoty w przypadku kredytu hipotecznego. Dla pożyczki to 500 tys. zł.

Wkład własny

Kredyt hipoteczny w Millennium w tym zakresie należy do liberalnych banków. Wystarczy wnieść 10% środków własnych, by uzyskać finansowanie w tym banku. Millennium akceptuje wkład własny pochodzący z książeczki mieszkaniowej. Nie ma możliwości zastąpienia gotówki w postaci zabezpieczenia na drugiej nieruchomości. Działka jest traktowana jako wkład własny w przypadku budowy domu. Wkład własny ma wpływ na wysokość oprocentowania. Im wyższy wkład własny, tym lepsze warunki cenowe kredytu hipotecznego.

OGRANICZENIA od 29.04 (COVID) do maks. 80% LTV dla:

– nieruchomości wartych powyżej 750 tys. z miast powyżej 250.000 mieszkańców, tj.: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław oraz Trójmieście)

– dla nieruchomości wartych powyżej 500 tys. z pozostałych miast

W pozostałych przypadkach maksymalne LTV pozostaje nadal na poziomie 90%

Wycena nieruchomości

Własny operat Klienta lub z oferty banku.

Koszt operatu: mieszkanie 420 zł, dom 680 zł, działka 420 zł.

Wcześniejsza spłata kredytu

Najbardziej kompletne rozwiązanie na rynku. Bank oferuje już od startu prowizję 0%. Nie ma podziału na nadpłaty częściowe i spłatę całkowitą. Nie ma minimalnej kwoty nadpłaty. Nadpłacać można poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację, czyli odpadają wizyty w placówce. W trakcie nadpłaty zostaniemy zapytani, czy ma się skrócić okres kredytowania czy obniżyć rata. Jest to komplet cech jakie fajnie, aby posiadał każdy bank na rynku.

Karencja w spłacie kapitału

Istnieje możliwość karencji w spłacie kapitału dla kredytu hipotecznego wynosi on maksymalnie 24 miesięcy dla budowlano-hipotecznego. Można skrócić okres karencji, podpisując stosowny aneks. Koszt takiego aneksu to 100 pln.

Wakacje kredytowe

Bank oferuje wakacje kredytowe 1 raz w roku kalendarzowym bez raty kapitałowo-odsetkowej, ale po 12 miesiącach od uruchomienia; Dodatkowe warunki to: po upływie karencji i przy prawidłowej obsłudze kredytu.

Transze – wypłata/rozliczenie

Liczba transz uzależniona jest od wysokości kredytu i aktualnej wartości nieruchomości. Maksymalna kwota transzy to 200 000 zł. Ostatnia transza nie może być większa jak 100 000 PLN. Wypłata transz do 50% udzielonego kredytu wymaga przedstawienia własnych zdjęć. Transze powyżej 50% kredytu wymagają opłacenia inspekcji w kwocie 300 PLN. Istnieje możliwość zastosowania finansowania naprzemiennego. Co ciekawe Millennium udziela kredytu hipotecznego na zakup działki i budowę domu w jednym kredycie bez posiadania pozwolenia na budowę/zgłoszenia rozpoczęcia budowy.

Zabezpieczenie

Bank zabezpiecza się do kwoty 200 % kwoty kredytu – wpis do ksiąg wieczystych. Możliwe jest zabezpieczenie się na nieruchomości osoby trzeciej. Osoby trzecie przystępują do kredytu jako poręczyciele do czasu dostarczenia do banku odpisu z KW z prawomocnie ustanowioną hipoteką. Poręczenie bez badania zdolności kredytowej, zwalniane automatycznie po dostarczeniu odpisu z KW z ustanowioną hipoteką. Do wniosku dołącza się kopię dowodu osobistego osoby trzeciej oraz oświadczenie że wyrażają zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości należących do nich (druk poręczyciel). Maks. wiek właściciela nieruchomości to 75 lat. Poręczyciel weryfikowany w MIG „Bankowy Rejestr” UWAGA ! Jeśli osoba trzecia bez powiązania z wnioskodawcą do 80% LTV, jeśli należy do rodziców / dzieci to 90% LTV, nieruchomości mieszkalne, działki budowlane.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Mimo, iż kredyt hipoteczny w Millennium można uzyskać z wkładem własnym poniżej 20 % Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe w Millennium aktualnie kosztuje 0,0833 p.p. Ubezpieczenie to płacisz do dnia uprawomocnienia się wpisu w księdze wieczystej. Ile to może trwać? Zależy od lokalizacji oraz rodzaju nieruchomości. Zakup mieszkania na rynku wtórnym – maksymalnie do kilku miesięcy. Zakup mieszkania na rynku pierwotnym od momentu zakupu nieruchomości do końcowego czasu uprawomocnienia się wpisu w hipotece, może zająć nawet 2-3 lata.

Ubezpieczenie nieruchomości

Jak każdy inny bank, tak i Millennium wymaga również, aby nieruchomość została ubezpieczona od tzw. ognia. Ubezpieczenie to obejmuje w swym zakresie zabezpieczenie przed pożarem, zalaniem i zdarzeniami losowymi. Takie ubezpieczenie możesz wykupić w banku koszt to 0,09% od wartości nieruchomości. Płatne w składce miesięcznej 0,0075 %. Można również przedstawić ofertę ubezpieczenia z oferty dostępnej na rynku. Skorzystanie z oferty bankowej nie obniża marży. W mojej opinii lepiej jest w tym wypadku skorzystać z polisy zewnętrznej. Wyjdzie taniej, a sama polisa będzie miała zdecydowanie szerszy zakres.

Ubezpieczenie na życie

Uzyskanie kredytu hipotecznego w Millennium jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia w formie cesji z polisy. Minimalną wartością ubezpieczenia jest saldo kredytu. W przypadku dwóch lub większej ilości kredytobiorców składkę należy podzielić zgodnie z procentowym udziałem w wyliczonym dochodzie wszystkich kredytobiorców. Możesz wykorzystać polisę zewnętrzną. Bank nie akceptuje polis grupowych tylko indywidualne. Skorzystanie z oferty bankowej nie obniża marży. Koszt polisy bankowej to 0,03% od salda zadłużenia w skali miesiąca. Składka maleje wraz ze spłatą kapitału. Każdego kwietnia (dla starych umów w lutym) następuje wyliczenie bieżącego salda i ustalenie składki na następne 12 miesięcy. Dostarczycielem ubezpieczenia jest od lat PZU S.A. Maksymalny wiek ubezpieczonego to 70 lat.

Negocjacje

W banku nie ma możliwości negocjacji oferty – jedynie przy skorzystaniu z dodatkowych produktów sami możemy wybrać z jakich obniżek skorzystamy.

Oprocentowanie stałe

Kredytobiorcy szukający stabilności mogą pomyśleć o kredycie z gwarantowanym oprocentowaniem stałym. Bank Millennium oferuje możliwość zablokowania raty na najbliższe 5 lat. Oferta ze stałym oprocentowaniem  dostępna jedynie dla kredytów wypłaconych w 1 transzy, oprocentowanie z Cennika na dzień złożenia Wniosku o udzielenie informacji o kredycie.

Dodatkowe produkty

 Możliwe dwa warianty obniżki:

Wariant I: obniżka o 0,3% – dla posiadaczy konta osobistego i karty debetowej

Wariant II: obniżka o 0,5% – dla posiadaczy konta osobistego i karty debetowej, których wynagrodzenie lub dochód netto będą wpływały na to konto.

Środki na cel dowolny w cenie kredytu hipotecznego

Zaciągając kredyt hipoteczny w banku Millennium możesz liczyć na uzyskanie środków na dowolny cel w cenie kredytu mieszkaniowego. Maksymalnie można uzyskać nawet 30% wysokości kredytu, z zastrzeżeniem, iż marża będzie średnio ważona, od części konsolidowanej czy dowolnego celu marża będzie jak dla pożyczki, dla celu hipotecznego marża dla celu hipotecznego.Symulator kredytowy poprawnie wyliczy wysokość marży.

Proces kredytowy

Wniosek jest składany całkowicie elektronicznie. Wszystkie dane wprowadzamy bezpośrednio do systemu przeznaczonego do procesu hipotecznego. Potwierdzamy sms’em wysyłanym na numer telefonu Klienta. Jest to na pewno ogromny plus procesu. Po wstępnej weryfikacji – BIK i inne bazy, należy dołączyć skany wymaganych dokumentów w zależności od celu kredytowania. zgodnie z check listą. W banku jest proces Hipoexpress – czas procesowania takiego wniosku to 3 dni robocze (należy dodać również czas wyceny) –  to naprawdę najlepszy czas na rynku. Warunkiem skorzystania z tego szybkiego procesu to spełnienie łącznie wszystkich punktów:

 •  cel kredytu – zakup nieruchomości na rynku wtórnym, lokal/remont/garaż/miejsce parkingowe
 •  rodzaj dochodu wszystkich kredytobiorców – umowa o pracę
 •   aplikacja z załączonym operatem własnym klienta lub e-operatem
Plusy kredytu hipotecznego Millennium
 • 10 % wkładu własnego,
 • bezpłatna nadpłata częściowa i spłata całkowita od pierwszego dnia
 • niewielka liczba produktów dodatkowych
 • zaawansowany dostęp do bankowości elektronicznej,
 • kredytowanie dużych działek, powyżej 5000 m2
 • finansowanie naprzemienne
 • otrzymywane alimenty pozwalają obniżyć koszt utrzymania gospodarstwa domowego
 • możliwość uzyskania kredytu w złotówkach dla osób uzyskujących dochód w walucie obcej,
 • możliwość finansowania w jednym kredycie zakupu działki i budowy domu,
Minusy kredytu hipotecznego Millennium
 • dość częste korekty dostarczanych wycen nieruchomości,
 • wysoki wymóg wpływu z wynagrodzenia, jako produkt dodatkowy oraz konieczność wywiązywania się do końca okresu kredytowania
Podsumowanie

Jak każdy bank tak i  Millennium ma swoje zalety i wady. Opinie na temat kredytu hipotecznego w Millennium są bardzo różne. Millennium jest jedną z ciekawszych propozycji na rynku. Nie jest to opcja dla wszystkich, ale warto uwzględniać ten bank w swoich poszukiwaniach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości w temacie to śmiało komentuj poniżej.

Zapraszam

 

 

 

 

5 1 vote
Oceń artykuł

Leave a Reply

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kornelia Klimza
1 rok temu

Pani Justyna jak zwykle przesyłam pełna dawkę wiadomości i informacji 👍👍👍

Cresta Social Messenger
1
0
Would love your thoughts, please comment.x