fbpx

Kredyt hipoteczny BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dzisiaj kolejny wpis z serii bankowej.

Tym razem przyjrzę się ofercie kredytu hipotecznego w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na wstępie chciałabym zaznaczyć, iż wpis nie jest sponsorowany.

Cele kredytowania

Bank akceptuje następujące cele kredytowania:

– zakup nieruchomości – dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, działka gruntu

– budowa – na dzień 03.03.2021 bank wstrzymał przyjmowanie wniosków na budowę domu

– zwrot poniesionych kosztów na cele mieszkaniowe – do 12 miesięcy wstecz

– możliwość refinansowania kosztów zadatku lub zaliczki – do 10% ceny zakupu, jeżeli od ich poniesienia przez klienta upłynął okres nie dłuższy niż 3 miesiące

– spłata zobowiązań – zobowiązania mieszkaniowe (refinansowanie kredytu mieszkaniowego)

– remont/wykończenie – w przypadku domu jednorodzinnego na podstawie pozwolenia lub zgłoszenia. Gdy dotyczy lokalu mieszkalnego bank nie wymaga pozwolenia

– przetargi

– wykup mieszkania od miasta/spółdzielni

Waluta kredytu

Kredyty mieszkaniowe w banku BNP Paribas  udzielane są w PLN 

Rodzaje uzyskiwanych dochodów

Umowa o pracę na czas nieokreślony – bank akceptuje umowy na czas nieokreślony jeśli u obecnego pracodawcy kredytobiorca pracuje od minimum 3 miesięcy. Jest możliwość akceptacji dochodu po jednym miesiącu, jeśli kredytobiorca udokumentuje 12-miesięczny staż pracy na podstawie umowy o pracę w okresie 12 miesięcy poprzedzających obecne zatrudnienie. Do wyliczenia zdolności bank bierze średnią za ostatnie 3 miesięcy lub krótszą, jeśli zatrudnienie trwa krócej.

Umowa o pracę na czas określony- bank akceptuje dochód z umowy na czas określony, która trwa od 3 miesięcy i musi spełnić przynajmniej jedno z poniższych założeń:

– obecna umowa jest kolejną umową z danym pracodawcą

– umowa zawarta na okres co najmniej 5 lat (okres do wygaśnięcia umowy min. 6 mcy do przodu)

– umowa zawarta na okres nie krótszy od okresu kredytowania

– umowa od min. 6 m-cy z danym pracodawcą i zawarta na min. 6 mcy do przodu oraz potwierdzona ciągłość zatrudnienia deklaracją podatkową PIT lub świadectwami pracy od poprzednich pracodawców ów za okres min. 12 mcy

– rodzaj zawartej umowy wynika ze specyfiki zatrudniania danej grupy zawodowej (nauczyciele, lekarze, pracownicy służb mundurowych)

 

Emerytury, renty- jeżeli Wnioskodawca ma przyznaną emeryturę, jako dochód bank przyjmuje wysokość emerytury na podstawie przedstawionej decyzji lub wpływu na konto. Zaakceptowane zostaną również renty, jednak tylko te, które są przyznane na czas nieokreślony.

Działalność gospodarcza – minimalny wymagany okres prowadzenia działalności  12 miesięcy lub 6 miesięcy- jeżeli jest to kontynuacja poprzedniej profesji lub 3 miesiące – jeżeli działalność jest oparta na umowie o współpracy z dotychczasowym pracodawcą lub jest alternatywną formą wcześniej wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę. Brany jest pod uwagę PIT za poprzedni rok rozliczony + KPiR (Książka przychodów i rozchodów) za rozliczone miesiące roku bieżącego.

Umowa zlecenie, dzieło – umowa zlecenie oraz dzieło zostanie zaakceptowana przez bank jeżeli jest od 12 miesięcy lub 3 mce jeśli łączona z umową o pracę u tego samego pracodawcy. Bank do zdolności przyjmuje 80% wpływu na rachunek bankowy.

Najem – akceptowane w banku jako dochód – wymagane jest otrzymywanie dochodu z tego tytułu min 12 miesięcy. Dodatkowo muszą być spełnione poniższe założenia:

– wnioskodawca jest jedynym właścicielem wynajmowanego lokalu / dzierżawy gruntu,

– umowy nie są zawarte z członkami rodziny,

– dochody z dzierżawy gruntów nie są jedynym dochodem przyjmowanym do kalkulacji zdolności kredytowej. Procedury nie wykluczają przyjęcia dochodu z najmu jako jedynego źródła dochodu, decyzja należy do decydenta

Diety/delegacje – Możliwe jest uwzględnienie diet delegacyjnych osób zajmujących się kierowców zawodowych w kalkulacji miesięcznego dochodu o ile mają regularny charakter. W kalkulacji miesięcznego dochodu netto oprócz dochodu zasadniczego netto uwzględnia się nawet 75% wysokości średniomiesięcznej wypłaconej kwoty diety delegacyjnej – bez uzależniania tego dodatku od wysokości dochodu zasadniczego netto. Diety muszą wpływać na rachunek osobisty

Umowa o pracę za granicą/ zagraniczna emerytura – bank akceptuje dochody otrzymywane za granicą, jednak muszą być w PLN i  wpływać na rachunek w Polsce.

Zagraniczna emerytura również zostanie zaakceptowana w banku jako dochód.

Dochód przeważający w walucie – bank przyjmie dochód w walucie, pod warunkiem, że w gospodarstwie domowym jest drugi dochód w PLN. Dochód w walucie zostanie obniżony do wysokości dochodu w PLN i dodatkowo jeszcze obniżony o 20 %. To bardzo ciekawe rozwiązanie, tylko dwa banki stosują takie rozwiązanie.

Wiek kredytobiorcy

Minimalny wiek jaki musi osiągnąć kredytobiorca, aby móc wnioskować o kredyt to ukończone 18 lat. Maksymalny wiek, w którym bank dopuszcza spłatę ostatniej raty kredytu hipotecznego to 75 lat. Wiek jest liczony dla najstarszej osoby przedstawiającej dochód do badania zdolności kredytowej.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania to 30 lat w przypadku kredytu w przypadku kredytu mieszkaniowego. Gdy celem kredytowania jest nabycie działki budowlanej lub gruntów rolnych to maksymalny okres kredytowania to 20 lat.

Kwota finansowania

Minimalna kwota kredytu dla Klientów banku to 100 tys. zł, pozostali klienci 200 tys zł.

Wkład własny

Minimalny wkład własny jaki kredytobiorca musi wnieść to 20 %. Wkład własny może być wpłacony gotówką w przypadku zakupu nieruchomości. Jeżeli budujesz dom możesz wnieść wkład własny w formie działki i wykonanymi nakładami finansowymi. Bank zaakceptuje książeczki mieszkaniowe oraz różnicę na wycenie jako wkład własny – jeżeli kupisz działkę za 80 tys., a bank wyceni na 100 tys. to Twój wkład własny zostanie przyjęty na poziomie 100 tys. złotych. Minimalny wymagany wkład własny trzeba wnieść na samym początku, przed wypłatą kredytu. Bank nie akceptuje wkładu w postaci zabezpieczenia na drugiej nieruchomości.

Wycena nieruchomości

Bank dopuszcza możliwość stosowania wyceny własnej lub zewnętrznej. Jeżeli Twój wybór to wycena własna, to do wniosku musisz dostarczyć zdjęcia nieruchomości. Opinia nt. nieruchomości może zostać wykonana za pośrednictwem banku – koszt takiej wyceny przy zakupie mieszkania to  300,00 zł -do kwoty 1,5 mln kredytu, w przypadku działki i budowy do 500 tys. zł kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu

Pobierana przez pierwsze 36 mies. od każdej nadpłaty (częściowej jak i całkowitej). Wysokość opłaty wynosi:
– 1,00% spłacanej kwoty kredytu. Możliwa jest nadpłata poprzez bankowość elektroniczną. Przy takiej nadpłacie rata kredytu ulega zmniejszeniu.

Przy stałym oprocentowaniu  nie ma opłaty za wcześniejszą nadpłatę i spłatę całkowitą.

Karencja w spłacie kapitału

Istnieje możliwość karencji w spłacie kapitału dla kredytu hipotecznego, która wynosi maksymalnie 24 miesiące dla wszystkich celów kredytowania.

Możemy skrócić okres karencji podpisując stosowny aneks – koszt aneksu 250 pln.

Wakacje kredytowe

W banku jest możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Na wniosek klienta; prawo do skorzystania z zawieszenia spłaty raty kapitałowo-odsetkowej (po okresie karencji) klient nabywa po spłacie co najmniej 3 rat kapitałowo-odsetkowych.

Transze – wypłata/rozliczenie

Jeżeli celem kredytu jest remont/dokończenie budowy (po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie)  liczba  transz uzależniona jest od wysokości kredytu – maksymalna kwota transzy to 50 tys. zł.

Jeżeli celem kredytu jest budowa domu zazwyczaj są to 3-4 transze. Pierwsza transza będzie uzależniona od bieżącej wartości nieruchomości (wartość działki + ewentualne wykonane prace we własnym zakresie). Koszt wykonania inspekcji do rozliczenia środków i wypłaty transzy wynosi każdorazowo 200 PLN.

Zabezpieczenie

Bank zabezpiecza się do kwoty 150 % kwoty kredytu –co będzie widoczne w Księdze wieczystej-  wpis do ksiąg wieczystych.

Możliwe jest zabezpieczenie się na nieruchomości osoby trzeciej, jednak wymagane jest przystąpienie nabywcy tej nieruchomości do kredytu. To samo dotyczy  przypadku, gdy jest kilku właścicieli nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania, każdy musi być kredytobiorcą (z wyjątkiem kredytu na remont / modernizację).

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Bank BNP nie wymaga ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ponieważ wymaga 20% wkładu własnego.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe w BNP Paribas aktualnie kosztuje 1,0 p.p. Ubezpieczenie to płacisz do dnia uprawomocnienia się wpisu w księdze wieczystej.

 Ubezpieczenie nieruchomości

Jak każdy inny bank, tak i BNP Paribas  wymaga również, aby nieruchomość została ubezpieczona od tzw. ognia. Ubezpieczenie to obejmuje w swym zakresie zabezpieczenie przed pożarem, zalaniem i zdarzeniami losowymi. Takie ubezpieczenie możesz wykupić w banku koszt to 0,0045 % miesięcznie od wartości nieruchomości w skali roku. W przypadku promocyjnej oferty – bank  wymaga bankowego ubezpieczenia – obniżka marży o 0,1 %.  Można również przedstawić ofertę ubezpieczenia z oferty dostępnej na rynku.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie od utraty pracy jest dodatkową opcją do ubezpieczenia na życie. O ile ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe, o tyle polisa od utraty dochodu jest fakultatywna. Dzięki rozszerzeniu możesz dodatkowo obniżyć marżę o0,4 p.p. względem polis na życie. Rozszerzenie polisy kosztuje 0,0725% od salda kredytu miesięczne. Polisa działa tylko dla osób uzyskujących dochód z umowy o pracę. Po 3 latach możesz zrezygnować z bankowej polisy i dostarczyć analogiczne rozwiązanie z rynku.

Ubezpieczenie na życie

W ofercie banku do wyboru są dwa rodzaje ubezpieczenia na życie.

2H Dzięki skorzystaniu z tej oferty możesz obniżyć marżę o 0,4 p.p. (potocznie 0,4%). Koszt miesięczny to 0,04 %od salda kredytu w skali miesiąca. Na potrzeby kredytu musisz utrzymać ten produkt minimum 3 lata. W przeciwnym wypadku bank może podnieść Twoje oprocentowanie. Dostarcza Cardiff.

1H Jest to rozszerzona polisa życiowa wraz z opcją utraty pracy. Rozwiązanie dostarcza ta sama firma – Cardiff. Dzięki skorzystaniu z tego produktu możesz obniżyć marżę o 0,6 p.p.  Koszt polisy to 0,0725% od salda kredytu rocznie. Bank stawia wymóg konieczności opłacania polisy przez 3 lata. Po tym czasie możesz zrezygnować z tej polisy bez utraty warunków cenowych.

Negocjacje

W banku istnieje możliwość negocjacji oferty, zapytaj swojego eksperta kredytowego.

Umowa przedwstępna

Należy złożyć razem z kompletnym wnioskiem kredytowym.

Oprocentowanie stałe

BNP Paribas ma w swojej stałe oprocentowanie. Dla klientów, którzy mają teraz zmienne oprocentowanie mogą przejść na stałe. Wymagane jest podpisanie stosownego aneksu opłata zgodnie z Tabelą opłat i prowizji. W przypadku takiej zmiany sprawdzana jest zdolność kredytowa na moment składania wniosku o zmianę oprocentowania.

Dodatkowe produkty

Bank PNP Paribas z zasady nie wymaga dodatkowych produktów, ale wtedy cena jest standardowa i zdecydowanie powyżej rynkowej. Przy zastosowaniu x-sell’u możemy obniżyć oprocentowanie. Dodatkowymi produktami jakie możemy w tej obniżce zastosować to:

– rachunek z wpływem 2500,00 zł i zgoda na e-korespondencję, karta do konta

– ubezpieczenie na życie w opcji standardowej lub rozszerzonej z ubezpieczeniem od utraty pracy

– ubezpieczenie nieruchomości

– zielona hipoteka 0,1 obnizka poniżej 50 kwh.

Proces kredytowy

Proces w BNP Paribas  nie ma decyzji wstępnej, Na dobrą sprawę decyzja wstępna w BNP Paribas to decyzja ostateczna. Wstępna ocena jest nią tak naprawdę tylko z nazwy – dotyczy tzw. scoringu Klienta.  Decyzja ostateczna jest podejmowana na podstawie kompletu dokumentacji. W zależności od obłożenia ilością pracy bank potrzebuje na jej wydane 5–6 tygodni.

Alimenty obnżaja koszty utrzymania gospod domowego.

Plusy kredytu hipotecznego BNP Paribas

– brak kosztów początkowych

– dobrze liczona zdolność

– możliwość obniżenia kosztów utrzymania z tytułu wpływu alimentów

– działki rolne

– dochody z zagranicy i pln

Minusy kredytu hipotecznego BNP Paribas

– brak możliwość finansowania naprzemiennego

– brak konsolidacji hipotecznej

– skrócenie okresu kredytowania opłata 0,5 % salda

Analizując wszystkie za i przeciw, kredyt hipoteczny w BNP Paribas Polska S.A. to jedna z ciekawych opcji. Wnioski do BNP Paribas Polska S.A. składam dość często, ale niewielu klientów po rozłożeniu ofert na czynniki pierwsze stawia ten bank jako numer 1. Dlaczego? Jestem zwolennikiem analizowania warunków kompleksowo. Sam koszt całkowity niewiele mówi. Kredyt hipoteczny nie jest do końca policzalny. Marże, jakie oferuje, aktualnie nie są jednymi z najniższych na rynku i tak sobie wygląda sprawa związana z wcześniejszą spłatą oraz produktami dodatkowymi. Z całą pewnością są jednak zdecydowanie gorsze banki.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości w temacie to śmiało komentuj poniżej. Zapraszam

4.4 7 votes
Oceń artykuł

Leave a Reply

4 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kornelia Klimza
1 rok temu

Konkretnie i na temat, dziękuję za rzetelną informację

boas43
boas43
1 rok temu

Cześć

W Paribasie posiadamy kredyt hipoteczny już od około 10 lat i teraz gdy chcieliśmy skorzystać z wakacji kredytowych przysługujacych z podpisanej umowy kredytu hipotecznego to bank nalicza nam opłaty za aneks 250 pln.
Tak więc artykuł trzeba zaktualizować ponieważ wakacje kredytowe w tym banku nie sa darmowe.

Cresta Social Messenger
4
0
Would love your thoughts, please comment.x