fbpx

Kredyt hipoteczny PKO BP


Dzisiaj kolejny wpis z serii bankowej.

Tym razem przyjrzę się ofercie kredytu hipotecznego w PKO BP – gigant na polskim rynku bankowości detalicznej kredytów hipotecznych. Ma blisko 30 % udziału w rynku kredytów mieszkaniowych. Statystycznie co 3 Polak wybiera właśnie ten bank. Wielu klientów uważa bank za najlepszy, jako powód podając, że jest polskim bankiem.

Na wstępie chciałabym zaznaczyć, iż wpis nie jest sponsorowany. Statystycznie średnio 1/3  Klientów mojego biura wybiera tą właśnie ofertę. Pomyślałam więc, że to dobry pomysł, aby opisać ją w szczegółach.

Cel kredytowania

Bank akceptuje następujące cele kredytowania:

zakup nieruchomości – dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, działka gruntu

budowa – budowa na własnym gruncie, budowa przez dewelopera, budowę domu letniskowego o przeznaczeniu całoroczny adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

zwrot poniesionych kosztów

możliwość refinansowania kosztów zadatku lub zaliczki – do 10% ceny zakupu, jeżeli od ich poniesienia przez klienta upłynął okres nie dłuższy niż 3 miesiące

spłata zobowiązań – zobowiązania mieszkaniowe (refinansowanie kredytu mieszkaniowego)

remont/wykończenie – w przypadku domu jednorodzinnego na podstawie pozwolenia lub zgłoszenia. Gdy dotyczy lokalu mieszkalnego bank nie wymaga pozwolenia

przetargi/ mieszkania z licytacji komorniczej

pożyczka hipoteczna/dowolny cel

Waluta kredytu

Kredyty mieszkaniowe w banku PKO BP udzielane są w PLN

Rodzaje uzyskiwanych dochodów

Umowa o pracę na czas nieokreślony – bank akceptuje umowy na czas nieokreślony jeśli u danego pracodawcy kredytobiorca pracuje od minimum 6 miesięcy. Jest możliwość akceptacji dochodu po jednym miesiącu, jeśli kredytobiorca udowodni 12-miesięczny staż pracy na podstawie umowy o pracę w okresie 12 miesięcy poprzedzających obecne zatrudnienie. Do wyliczenia zdolności bank bierze średnią za ostatnie 6 miesięcy lub krótszą, jeśli zatrudnienie trwa krócej. Przy różnicy między średnią z zaświadczenia a wpływami – bank przyjmie do zdolności mniejszą kwotę.

Umowa o pracę na czas określony- bank akceptuje dochód z umowy na czas określony, która trwa 6 miesięcy wstecz oraz musi trwać kolejne 6 miesięcy. W przypadku zawodów o wysokim prestiżu tj. lekarz, prawnik, nauczyciel, funkcjonariusz służby mundurowej, pielęgniarka bank akceptuje dochód o krótszym czasie trwania jednak przy warunkach iż, nie jest to pierwsza umowa z danym pracodawcą. W przypadku nauczycieli możliwa akceptacja przerwy w zatrudnieniu od 1-3 miesięcy.

Emerytury, renty- jeżeli Wnioskodawca ma przyznaną emeryturę jako dochód bank przyjmuje wysokość emerytury na podstawie przedstawionej decyzji lub wpływu na konto. Zaakceptowane zostaną również renty, jednak tylko na czas nieokreślony.

Działalność gospodarcza – minimalny wymagany okres prowadzenia działalności  (jeżeli w roku obrachunkowym działalność była zawieszona przez np. 3 miesiące to średnia dochodu zostanie podzielona przez ilość miesięcy w roku czyli 12, tak aby wyliczyć średnio miesięczny dochód). Do wyliczenia zdolności brane są pod uwagę dwa rozliczenia roczne i na żadnym nie może być straty.

Umowa zlecenie, dzieło – umowa zlecenie oraz dzieło zostanie zaakceptowana przez bank jeżeli jest od 12 miesięcy. Przerwy pomiędzy umowami nie mogą być dłuższe niż 3 miesiące.

Najem – akceptowane w banku jako dochód – wymagane jest otrzymywanie dochodu z tego tytułu min 10 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach. Umowa musi obowiązywać na 3 m-ce do przodu. 

Umowa o pracę za granicą/ zagraniczna emerytura – bank akceptuje dochody otrzymywane za granicą, jednak muszą być w PLN i  wpływać na rachunek w Polsce.

Zagraniczna emerytura również zostanie zaakceptowana w banku jako dochód.

Wiek kredytobiorcy

Minimalny wiek jaki musi osiągnąć kredytobiorca, aby móc wnioskować o kredyt to ukończone 18 lat. Maksymalny wiek, w którym bank dopuszcza spłatę ostatniej raty kredytu hipotecznego to 75 lat. Wiek jest liczony dla najstarszej osoby przedstawiającej dochód do badania zdolności kredytowej.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania to 35 lat w przypadku kredytu w przypadku kredytu hipotecznego. Przy pożyczce hipotecznej maksymalny okres kredytowania to 20 lat.

Kwota finansowania

W banku brak minimalnej kwoty finansowania.

Wkład własny

Minimalny wkład własny jaki kredytobiorca musi wnieść to 20 %. Wkład własny może być wpłacony gotówką w przypadku zakupu nieruchomości. Jeżeli budujesz dom możesz wnieść wkład własny w formie działki i wykonanymi nakładami finansowymi. Bank zaakceptuje książeczki mieszkaniowe oraz różnicę na wycenie jako wkład własny – jeżeli kupisz działkę za 80 tys., a bank wyceni na 100 tys. to zostanie przyjęte 100 tys. jako wkład własny).

Bank nie akceptuje wkładu w postaci zabezpieczenia na drugiej nieruchomości. Minimalny wymagany wkład własny trzeba wnieść na samym początku, przed wypłatą kredytu.

Wycena nieruchomości

Wycenę wykonuje podmiot zewnętrzny na zlecenie banku. W teorii bank jest w stanie zaakceptować wycenę nieruchomości dostarczoną przez Klienta. Wymaga to oddzielnej zgody banku i podpisania porozumienia w kwestii akceptacji rzeczoznawcy. Koszt analizy operatu zewnętrznego to 400 PLN/700 PLN (mieszkanie/dom), czyli dokładnie tyle samo co operat bankowy. Wydanie zgody oraz weryfikacja zewnętrznego operatu trwa min. tydzień. Wydłuża to proces kredytu Moim zdaniem jest to zrobione tak, żebyś nie chciał korzystać z własnej wyceny nieruchomości. Przyjmuję zatem, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest zdanie się na operat szacunkowy banku. Kredytobiorca ponosi koszt za wykonanie wyceny, tylko jeśli uzyska pozytywną decyzję kredytową i zdecyduje się podpisać umowę w tym banku. Koszt wyceny to 400 PLN dla mieszkań i działek, (dla mieszkań opłata za wycenę jest 300 lub 400 zł. Decyduje kwota kredytu – do 80 tys 300 zł, a od 80 tys. 400 zł) 700 PLN w przypadku domów. Opłata za wycenę jest płatna w dniu podpisania umowy kredytowej. Należy uznać zatem, że kredyt hipoteczny w PKO BP S.A. jest pod tym względem w miarę pozytywnie zorganizowany dla kredytobiorcy.

Wcześniejsza spłata kredytu

Nadpłata częściowa oraz całkowita spłata kredytu w PKO BP od samego początku jest w 100 % bezpłatna, nie ma minimalnej kwoty nadpłaty – ale dotyczy to oferty ze zmiennym oprocentowaniem.

W okresie obowiązywania stałej stopy procentowej, bank pobiera od Kredytobiorcy rekompensatę za dokonanie wcześniejszej częściowej spłaty kredytu albo wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu. Wartość jej jest wyliczana wg wzoru, ustalanego przez bank, biorąc pod uwagę fixing rentowności obligacji Skarbu Państwa.

Karencja w spłacie kapitału

Istnieje możliwość karencji w spłacie kapitału dla kredytu hipotecznego wynosi on maksymalnie 36 miesięcy dla budowlano-hipotecznego. Można skrócić okres karencji, podpisując stosowny aneks. Koszt takiego aneksu to 150 pln.

Wakacje kredytowe

Możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu w ciągu roku kalendarzowego.

Transze – wypłata/rozliczenie

Liczba transz uzależniona jest od wysokości kredytu i aktualnej wartości nieruchomości. 1 transza to 20 % kwoty kredytu, każda następna to 50 % aktualnej wartości nieruchomości (dotyczy budowy systemem gospodarczym). Od 2 transzy jest opłata za inspekcję 200 pln.

Zabezpieczenie

Bank zabezpiecza się do kwoty 170 % kwoty kredytu – wpis do ksiąg wieczystych. Możliwe jest zabezpieczenie się na nieruchomości osoby trzeciej, ale wymagane jest przystąpienie nabywcy tej nieruchomości do kredytu oraz jeżeli inwestycja jest prowadzona na nieruchomości należącej w całości do osoby trzeciej albo osób trzecich (tj. wnioskodawca nie jest współwłaścicielem chociażby części nieruchomości) wymagane jest przystąpienie do kredytu właściciela nieruchomości albo co najmniej jednego z jej współwłaścicieli.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Bank PKO BP nie wymaga ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ponieważ wymaga 20% wkładu własnego.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe w PKO BP aktualnie kosztuje 0,9 p.p. Ubezpieczenie to płacisz do dnia uprawomocnienia się wpisu w księdze wieczystej.

Ubezpieczenie nieruchomości

Jak każdy inny bank, tak i PKO BP wymaga również, aby nieruchomość została ubezpieczona od tzw. ognia. Ubezpieczenie to obejmuje w swym zakresie zabezpieczenie przed pożarem, zalaniem i zdarzeniami losowymi. Takie ubezpieczenie możesz wykupić w banku koszt to 0,08% od wartości nieruchomości, ale bank nie wymaga tego do przedstawienia promocyjnej oferty. Można również przedstawić ofertę ubezpieczenia z oferty dostępnej na rynku.

Ubezpieczenie od utraty pracy

To ulubiony produkt dodatkowy PKO BP S.A. 🙂 Bank ma duże parcie na sprzedaż tego ubezpieczenia, choć nie jest ono dla klienta obowiązkowe. Skorzystanie z polisy bankowej umożliwia obniżenie marży, czyli składowej oprocentowania. Nie ma obowiązku ponawiania ubezpieczenia w kolejnych latach, po zakończeniu pierwszego okresu składkowego (4 lat). Ponowny wykup nie ma wpływu na warunki cenowe kredytu. W ofercie standardowej powoduje to obniżkę marży o 0,15 %. W ofercie pakietowej w zamian za wykup polisy dostajemy marżę 1,1% w pierwszym roku. W kolejnych latach marża będzie zgodna z ofertą, ale na wyższym poziomie. Rezygnacja z ubezpieczenia i zwrot składki w trakcie jego trwania to podwyższenie marży o 0,5 % na cały okres kredytowania. Należy zatem dobrze przemyśleć wybór tej opcji. Ze swojej strony dodam, że kredyt wraz z polisą jest sensownym rozwiązaniem dla kredytobiorców planujących spłacać kredyt bez dokonywania nadpłat przez dłuższy okres. Niska marża w pierwszym okresie, trochę wyższa w późniejszym, wymaga dłuższego okresu kredytowania, by odrobić straty wynikające z wysokiej wpłaty na start na ubezpieczenie.

Negocjacje

W banku nie ma możliwości negocjacji oferty.

Umowa przedwstępna

PKO BP jako jeden z niewielu banków daje możliwość przejścia całej procedury starania się o kredyt hipoteczny bez podpisywania umowy przedwstępnej. Taka możliwość jest dostępna tylko dla rynku wtórnego. Bank oprze się na danych z wniosku oraz z wypełnionego oświadczenia na druku bankowym. Wypłata nastąpi na podstawie umowy przyrzeczonej. Ważne: umowa przyrzeczona musi odpowiadać w 100% danym wpisanym do wniosku.

Oferta branżowa

Tutaj można liczyć na jedną z najlepszych ofert na rynku dla osób zatrudnionych w sektorze bankowości. Możliwa marża na poziomie 1,65 – 1,70 % oraz 0,5 % prowizji i bez dodatkowych produktów. Oferta kredytu hipotecznego według mojej wiedzy najlepsza na rynku.

Uzupełnienie: wymóg posiadania przez przynajmniej jednego wnioskodawcę, na dzień złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę warunków kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny, rachunku (ROR) prowadzonego w PKO Banku Polskim powyżej 6 miesięcy.

Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych

Pracownicy służb mundurowych, np. żołnierze, policjanci, na mocy ustawy za nieużywanie mieszkania służbowego otrzymują ekwiwalent pieniężny. Wysokość świadczenia jest uzależniona od pracodawcy oraz lokalizacji. W przypadku żołnierzy taki dodatek potrafi wynieść nawet około 900 PLN. Jest to zatem znaczący składnik miesięcznych przychodów gospodarstwa domowego. Zdarza się, że jest to część, której brakuje do zdolności kredytowej. Niestety w związku z faktem, iż nie jest to dochód w ujęciu podatkowym, niewiele banków akceptuje dodatek mieszkaniowy w liczeniu zdolności do uzyskania kredytu hipotecznego. PKO BP jest jednym z nich, co niewątpliwie stanowi plus. By ten dochód został zaakceptowany, do wniosku trzeba dostarczyć zaświadczenie o wysokości przynależnego dodatku mieszkaniowego wraz z informacją iż jest to świadczenie wypłacane miesięcznie.

Oprocentowanie stałe

PKO BP w kwestii stałego oprocentowania jest jednym z liderów. Od dłuższego czasu daje możliwość aneksowania umowy dla klientów, którzy już podpisali umowę. Od niedawna oferuje możliwość “zblokowania” raty na następne 5 lat.

Konsolidacja hipoteczna

Oferta cenowa kredytu mieszkaniowego nie wybija się ponad normę, jednak kredyty hipoteczne konsolidacyjne są jednymi z najlepszych. Bank nieznacznie podwyższa marżę bazową, co powoduje, że konkurencja zazwyczaj zostaje w tyle.

Dodatkowe produkty

W zasadzie PKO BP nie wymaga żadnych dodatkowych produktów. Ale wtedy oferta jest zdecydowanie poza rynkową. Dodatkowe produkty takie jak: rachunek z wpływem, karta kredytowa, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy obniżają marżę, dzięki temu marża kredytu jest niższa.

Proces kredytowy

Proces w PKO BP nie ma decyzji wstępnej, ale jest jednym z najszybszych procesów na rynku. W ostatnim czasie przy procesowaniu kredytu w Oddziale, z którym współpracuję decyzję ostateczną miałam w przeciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jest to ogromny plus.

Plusy kredytu hipotecznego PKO BP
 • jeżeli jesteś Klientem banku, nie musisz przedstawiać zaświadczenia o zarobkach do 300 tys kwoty kredytu, wystarczy oświadczenie o dochodach;
 • środki na dowolny cel w cenie kredytu hipotecznego;
 • możliwość uzyskania decyzji kredytowej bez umowy przedwstępnej. Idąc na negocjacje ze sprzedającym masz komfort posiadania decyzji kredytowej;
 • największa liczba oddziałów;
 • brak konieczności płatności za wycenę nieruchomości, tylko w przypadku podpisania umowy w banku;
 • świetne warunki oferty branżowej dla pracowników sektora bankowości;
 • akceptacja dodatku mieszkaniowego dla służb mundurowych;
 • możliwość uzyskania kredytu na zakup nieruchomości z licytacji komorniczej;
 • bardzo szybka decyzja kredytowa;
 • możliwość skredytowania jednym kredytem zakupu działki i budowy domu -ale do wniosku trzeba przedłożyć projekt wpisany już na konkretną działkę;
  Minusy kredytu hipotecznego PKO BP
 •  słabe warunki cenowe dla kredytów z niskimi kwotami;
 • wysokie ubezpieczenie od utraty pracy;
 • konieczność korzystania z wyceny banku;
 • dziwne decyzje kredytowe dla przedsiębiorców, konieczność przedstawiania rozliczeń rocznych z 2 lat;
 • słabszy sposób liczenia zdolności

Jak każdy bank tak i PKO BP ma swoje zalety i wady. Nie jest to bank pierwszego wyboru, chociaż wybiera go co 3 Polak. Zapewniam, że spora część ludzi wybiera bank na hipotekę, zupełnie nie mając świadomości, jakimi parametrami powinni się kierować. Bank należy wybierać w odniesieniu do swojej sytuacji finansowej i osobistej, rodzaju nieruchomości czy też strategii szybkości spłaty. Bank, który jest największy, nie jest z zasady najlepszy. Podobnie bank, w którym masz rachunek, z miejsca nie zaoferuje najlepszych warunków cenowych dla Ciebie jako stałego, sprawdzonego klienta. Jeśli będziesz świadomy, czego potrzebujesz i tego, co ten bank oferuje, kredyt hipoteczny w PKO BP może być naprawdę dobrym rozwiązaniem.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości w temacie to śmiało komentuj poniżej.

Zapraszam

5 5 votes
Oceń artykuł

Leave a Reply

16 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kornelia
1 rok temu

Jak zwykle rzetelna dawka wiedzy. Dziękuję

Damiano
Damiano
1 rok temu

Dzień dobry. Czy nadal oferta branżowa jest bez dodatkowych produktów? Już w grudniu otrzymałem od doradcy informację, że przez pół roku trzeba mieć konto osobiste, żeby skorzystać z tej oferty.

Basia
Basia
1 rok temu

Spłacam kredyt ze stałym oprocentowaniem w PKO BP. Nadpĺata obarczona jest opłatą wynikającą ze wzoru. Ile może wynosić taka kara?Jak to obliczyć i czy warto w takiej sytuacji nadpłacać?

Angelika
Angelika
1 rok temu

Dzien dobry, wycena nieruchomosci przeprowadzana przez rzeczoznawcę banku zostaje w banku czy należy się również kredytobiorcy?

Piotr
Piotr
1 rok temu

Witam
Posiadam kredyt hipoteczny ze zmienną stopą i meljącymi ratami który zaciągłem w marcu tego roku w PKO BP. Czy chcąc nadpłacić częściowo kredyt bank pobierze w związku z tym jakieś prowizje, opłaty?

Piotr
Piotr
1 rok temu

Czy taka nadpłata kredytu będzie wiązała się ze skróceniem samego kredytu czy może skutkowała zmniejszeniem rat kredytowych?

Karol
Karol
1 rok temu

Witam,
Czy można prosić o szczegóły odnośnie uzyskania kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości z licytacji komorniczej (jakie dokumenty są wymagane)? Jak bank sobie radzi z terminem 14 dni do wypłaty kredytu od momentu przybycia?

Jakub
Jakub
9 miesięcy temu

Zgodnie z ustawą z 23.03.2017 dla kredytów hipotecznych zaciągniętych po 21.07.2017 bank nie może pobierać opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. Czy pobieranie opłaty za skrócenie okresu kredytowania nie jest w tym wypadku abuzywne? Jest to narzucanie klientowi zmniejszenia wysokości raty przy nadpłacie co jest dla niego w pewnych przypadkach niekorzystne. Na przykład nadpłacając kredyt co miesiąc po kilkaset złotych przy skracaniu okresu kredytowania korzyść jest dwukrotnie wyższa niż przy nadpłacaniu takich samych kwot ale zmniejszaniu raty kredytu.

Barbara
Barbara
8 miesięcy temu

Uzyskałam informację w banku PKO BP, że obecnie nie pobierają już prowizji od nadpłaty kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem. Powodem zmiany miała być trudność w obliczeniu wysokości kary. W umowie mam co innego. Czy wie Pani jak jest naprawdę?

Cresta Social Messenger
16
0
Would love your thoughts, please comment.x