fbpx

Badanie Księgi Wieczystej

Księga Wieczysta to dokument, którego celem jest zbiór informacji na temat stanu prawnego nieruchomości. Należy je poznać, kiedy zamierzacie zakupić mieszkanie. Weźcie sprawy w swoje ręce i sprawdźcie dokumenty zanim podejmiecie ostateczną decyzję o zakupie nieruchomości.

 

Instytucją Ksiąg Wieczystych rządzi się kilka zasad. Najważniejsze z nich to:

• jawność formalna
• domniemanie zgodności ze stanem prawnym
• rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
• pierwszeństwo praw wpisanych

Księga Wieczysta składa się z 4 Działów:

I Dział – oznaczenie nieruchomości,
II Dział – oznaczenie właściciela,
III Dział – ograniczenia związane z nieruchomością oraz roszczenia. Mogą się tu znaleźć roszczenia wynikające z umów przedwstępnych bądź osób trzecich jak np. dożywotnia możliwość zamieszkania,
IV Dział – zagadnienia hipoteczne. Tutaj sprawdzisz czy na nieruchomości ciąży hipoteka kredytu, bądź przymusowa np.wpisana przez komornika

Przeglądanie ksiąg wieczystych jak i możliwość składania wniosków do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych o wydanie odpisu KW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępne są pod tym linkiem:

EUKW – elektroniczne księgi wieczyste

Co sprawdza bank w Księdze Wieczystej?

Podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny, bank bada zapisy aktu notarialnego oraz wpisy w Księdze Wieczystej danej nieruchomości. Dział odpowiedzialny za prawne zabezpieczenie sprawdza m.in. zgodność umowy przedwstępnej nieruchomości ze stanem faktycznym, Analityk jest odpowiedzialny za sprawdzenie Działu III i IV – na dzień wydania decyzji kredytowej te działy muszą być wolne od jakichkolwiek wpisów. Ewentualnie mogą być wyjaśnione poprzez odpowiednie dokumenty.

Co bank zaakceptuje w Dziale III i IV ?
– służebność przechodu i przejazdu
– hipotekę innego banku – instytucja zaufania publicznego

Brak akceptacji poniższych wpisów w Dziale III i IV
– służebność dożywotniego mieszkania
– wpisy komornicze
– hipoteki od osoby prywatnej

Wpisy hipoteki do Ksiąg Wieczystych

Banki zazwyczaj stosują zapisy hipoteki w wysokości 150 – 200 % wartości kredytu.. Oznacza to kwotę kredytu wraz odsetkami, jest to kwota zabezpieczenia dla banku. Bank do tej kwoty może ściągnąć kredyt wraz z ewentualnymi zaległościami, jeśli kredytobiorca nie będzie regulował swoich należności.

Koszt wpisów w Księdze Wieczystej

Opłata za założenie Księgi Wieczystej 100 PLN
Opłata za wniosek o ustanowienie hipoteki wynosi 200 PLN.
Opłata za zmianę wpisu – 150 PLN.
Opłata za wykreślenie – 100 PLN.

Jak złożyć wniosek o wpis do hipoteki

W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz KW-WPIS

Zgodnie z wytycznymi na formularzu, wniosek należy uzupełnić:
• czytelnie,
• drukowanymi literami,
• na maszynie, na komputerze lub odręcznie – bez poprawek i skreśleń.
Wypełnić należy tylko jasne pola wniosku, a niewypełnione pola należy przekreślić.
Wniosek należy przygotować w dwóch egzemplarzach – jeden zostanie w sądzie wieczystoksięgowym, drugi będzie stanowić potwierdzenie złożenia wniosku.

Strona 1 wniosku KW-WPIS w sekcji OZNACZENIE SĄDU I WYDZIAŁU, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK uzupełniamy następujące pola:
1. Sąd Rejonowy – wpisujemy nazwę Sądu Rejonowego prowadzącego Wydział Ksiąg Wieczystych, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, w którym prowadzona jest jej księga wieczysta.
2. Wydział Ksiąg Wieczystych – rzymskimi cyframi wpisujemy numer Wydziału Ksiąg Wieczystych danego Sądu Rejonowego.
W sekcji NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEKwpisujemy numer księgi wieczystej nieruchomości, której ma dotyczyć wniosek o wpisanie hipoteki.
Pozostałych pól na stronie pierwszej nie uzupełniamy, należy je przekreślić.

Strona 2 wniosku KW-WPIS o wpisanie hipoteki w księdze wieczystej
Na drugiej stronie zaznaczamy krzyżykiem kwadrat “Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki” oraz wypełniamy pole „Treść żądania”.
Treść żądania może brzmieć następująco:
Wnoszę o wpisanie w dziale IV księgi wieczystej o numerze WAW4/0001231568/7 hipoteki umownej do kwoty 1.000.000 PLN ustanowionej na rzecz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.
Dalsza część treści żądania może zostać uzupełniona zgodnie z ustaleniami z pożyczkodawcą/kredytodawcą, np. wskazanie wierzytelności, którą zabezpiecza hipoteka, terminu spłaty, ustalonej przez strony marży kredytu, etc.
Pozostałych pól na stronie drugiej nie uzupełniamy, należy je przekreślić.

Strona 3 wniosku KW-WPIS o wpisanie hipoteki w księdze wieczystej
W sekcji WNIOSKODAWCY/UCZESTNICY POSTĘPOWANIA, w rubryce DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA*przekreślamy tekst UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA i wypełniamy kolejno wszystkie pola, które dotyczą wnioskodawcy – właściciela nieruchomości, który chce dokonać wpisu. Kolejno:
9. Numer PESEL
12. Nazwa lub firma/Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego* – przekreślamy tekst Nazwa lub firma i wpisujemy tylko nazwisko wnioskodawcy.
13. Drugi człon nazwiska złożonego (jeśli istnieje)
14. Imię pierwsze
15. Imię drugie (jeśli zostało nadane)
16. Imię ojca
17. Imię matki
Następnie w rubryce MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA* (tekst SIEDZIBA należy przekreślić) uzupełniamy dane adresowe wnioskodawcy:
18. Kraj
19. Miejscowość
20. Ulica
21. Numer budynku
22. Numer lokalu
23. Kod pocztowy
24. Poczta
W pytaniu przy numerze 25. Czy wnioskodawca/uczestnik postępowania*) ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego*)? przekreślamy tekst uczestnik postępowania i krzyżykiem zaznaczamy kwadrat: NIE.
Zgodnie z art. 6261 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, uczestnikami postępowania wieczystoksięgowego oprócz wnioskodawcy są tylko te osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić. Dlatego, we wniosku wpisujemy także dane podmiotu (w przedstawionym przykładzie PKO Bank Polski S.A.), który udzielił nam kredytu.
Uzupełniamy takie pola, jak: REGON, Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, Nazwa firmy, dane adresowe (SIEDZIBA) oraz adres do doręczeń – nie zawsze musi to być adres centrali, może to być adres oddziału banku.

Strona 4 wniosku KW-WPIS o wpisanie hipoteki w księdze wieczystej
Na stronie 4 wniosku skupiamy się na sekcji WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU.
Do wniosku należy dołączyć:
• Oświadczenie PKO Bank Polski S.A. z dnia 10/10/2015 o udzieleniu kredytu będące na podstawie art. 95 Ustawy – Prawo bankowe podstawą wpisu hipotek do ksiąg wieczystych,
• dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.
Uwaga! W przypadku gdy kredyt byłby udzielany i zabezpieczał wierzytelność podmiotu innego niż bank, zamiast oświadczania banku konieczne byłoby złożenie oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki. Oświadczenie takie składane jest w formie aktu notarialnego.
Na koniec, w rubryce WNIOSKODAWCA/PEŁNOMOCNIK/PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY*(tekst PEŁNOMOCNIK/PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY należy przekreślić) wpisujemy imię i nazwisko wnioskodawcy, datę składania wniosku, a sam wnioskodawca składa odręczny podpis.
Pozostałych pól na stronie czwartej nie uzupełniamy, należy je przekreślić.

Kredyt hipoteczny jest finalizowany wpisem do działu IV księgi wieczystej. Kwestia formalna, ale z doświadczenia wiem, że potrafi niejednej osobie związać ręce. Teoretycznie usługę możesz zlecić notariuszowi, ale to może sporo kosztować. Mój artykuł ma wspomóc osoby, które obawiają się działania we własnym zakresie. Powyższy opis powinien dać Ci pewność, że wykonasz całą operację samodzielnie.

Masz pytania odnośnie powyższego tematu ? Zostaw komentarz!
Czy artykuł o wpisie hipoteki do ksiąg wieczystych jest dla Ciebie kompletny? Może masz jeszcze wątpliwości dotyczące tematu „Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej?”. Jeśli tak, koniecznie dodaj komentarz. Chętnie uzupełnię swój wpis i odpowiem na wszystkie zapytania.

5 1 vote
Oceń artykuł

Leave a Reply

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kornelia
2 lat temu

Pani Justyno dobrze, że pisze Pani o takich sprawach. Wbrew pozorom dużo rzeczy możemy sami sprawdzić a stan faktyczny nieruchomości to podstawa. Co ważne można to zrobić nie tracąc gotówki 🙂

Cresta Social Messenger
1
0
Would love your thoughts, please comment.x